Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje,
iż realizuje projekt pt.:


„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (V)"

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


 
Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 30.06.2021 r.Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostające bez pracy w powiecie krasnostawskim.

Grupa docelowa – Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie w wieku 18-29 lat bez pracy, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020., w tym w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach.
 
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym)
  •  nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych,
w okresie ostatnich 4 tygodni).
 

        Wsparcie w projekcie jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej. Przy czym okres 4 miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.

Realizowane będą następujące działania: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
bon na zasiedlenie, jednorazowe środków na podjęcie działalności gospodarczej, staż, szkolenia zawodowe grupowe oraz indywidualne, refundacja kosztów doposażenia. 


 
Wartość projektu wynosi: 4 904 730,97 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !
(szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie uzyskają Państwo
u przypisanego doradcy klienta)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę