Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie


Zawartość stron


 
Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż realizuje projekt dla osób powyżej 30 r. życia pt.: 
„Gotowi do zmian VI" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.2 Aktywizacja Zawodowa – projekty PUP

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
 • Pośrednictwo pracy lub doradztwo zawodowe,
 • Szkolenia indywidualne oraz grupowe
 • Staże zawodowe,
 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021 r.
 
Grupa docelowa:
  Projekt jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 r. ż. –  w tym w szczególności:
 • długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy),
 • w wieku 50 +,
 • niepełnosprawnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem: podstawowym, gimnazjalnym, LO, liceum profilowane, technikum, uzupełniające LO, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 • rolników lub członków ich rodzin zamierzający odejść z rolnictwa należących co najmniej do jednej z następujących grup:
 • osoby w wieku 50+ ,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby niepełnosprawne.

Wartość projektu wynosi: 4 791 984,04 zł
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !
(szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w projekcie uzyskają Państwo u przypisanego doradcy klienta)
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę